ECAV v ČR - Vítejte

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice (ECAV v ČR) je nezávislou samosprávnou církví, která působí a plní své poslání na území ČR. Je řádnou členkou Ekumenické rady církví v České republice a úzce spolupracuje s ostatními sesterskými luterskými církvemi v Evropě i v zámoří.

Jejím hlavním posláním je šířit evangelium Ježíše Krista, vyznávat a upevňovat víru v Trojjediného Boha, svědčit o něm a vštěpovat víru do vědomí všech lidí, zvláště mladé generace, sloužit svým členům, hlavně službami Božími, tedy přisluhováním Slovem a svátostmi; náboženskou výchovou, poskytováním duchovní a pastorální péče, dále vést i ke vzájemné úctě, podpoře, toleranci a k příkladnému křesťanskému i občanskému životu, ve spolupráci s jinými křesťanskými církvemi a společenstvími přispívat k rozšiřování a upevňování křesťanství, se všemi lidmi dobré vůle se snažit ve smyslu evangelia o uplatnění lásky, nastolení spravedlnosti a pokoje ve společenském životě.

Google+