Rok 2018 - rok výročí ECAV v ČR

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice zve všechny své bratry i sestry v Kristu, všechny své přátele a příznivce k účasti na připravovaných oslavách v tomto roce 2018, které nám připomenou dvě důležitá výročí:

1993-2018 Výročí znovuobnovení ECAV v ČR
1918-2018 Výročí vzniku ČSR

Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Přísloví 16, 3

Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria.
Príslovia 16, 3

Milí bratia a milé sestry v Kristu Ježiši!

Verím, že mi dáte za pravdu keď poviem, že v roku 2017 kedy sme si pripomínali 500. výročie reformácie Dr. Martina Luthera, sme z Božej milosti a s Jeho pomocou prežili požehnaný rok, či viac ako len rok. Dovoľte mi, aby som vám v mene predsedníctva ECAV v ČR vyslovil slová vďaky za vašu pomoc pri organizovaní podujatí a stretnutí našej cirkvi v rámci tohto výročia ako aj za účasť na nich. Všetky spoločné, celocirkevné i zborové podujatia poslúžili predovšetkým nám, domácim viery, na posilnenie vzájomných vzťahov, povzbudili nás a posilnili vo viere, ktorú spoločne vyznávame a nemalej miere poslúžili k pozitívnej reprezentácii našej cirkvi v prostredí ekumény a občianskej spoločnosti, čoho svedectvom je aj pozitívne hodnotenie pôsobenia našej cirkvi v spoločnosti ministerstvom kultúry v ČR. Ďakujeme vám!
Podobne ako v roku minulom nás však čakajú výročia aj v tomto roku. Aj keď nezasahujú svojim významom tak ďaleko ako dielo reformácie, predsa pre nás majú osobitý význam.
Rok 2018 je rokom 100. výročia vzniku prvej Československej republiky, keď 28. októbra bola vyhlásená nezávislosť ČSR v Prahe. K tomuto počinu sa 30. októbra pripojilo aj Slovensko tzv. „Martinskou deklaráciou“, ktorej autorom je evanjelický biskup Samuel Zoch. Táto udalosť sa vpísala do dejín našich národov a určila aj ďalší vývoj v našich zemiach. Okrem iných udalostí má obrovský podiel aj na tom, že v Prahe vzniká po 2. svetovej vojne Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor a na mnoho rokov určuje aj spoločný život Čechov a Slovákov v spoločnej krajine, čo môžeme vnímať ako veľké Božie požehnanie. Takpovediac pod spoločnou strechou sme žili (až na niekoľko výnimiek) do roku 1993. Toto obdobie by som nazval dospievanie dvoch bratov, ktorí vyrastajú v jednom dome. Ale prichádza dospelosť a títo bratia sa chcú osamostatniť, no naďalej zostať rodinou so všetkým, čo k tomu patrí. Obdobie prežité v spoločnom dome zanecháva mnoho dobrých spomienok a skúseností ako aj riešení problémov, ktoré sa v každej rodine vyskytnú. Toto si chceme pripomenúť pri tomto výročí.
Osamostatnenie sa Slovenskej republiky v roku 1993 prináša veľkú zmenu aj do života evanjelikov a.v. v Prahe. To je to druhé výročie, ktoré si chceme v tomto roku pripomenúť. Začína znovuobnovenie ECAV v ČR na pôde Slovenského ev.a.v. cirkevného zboru v Prahe, ktoré dáva možnosti vzniku nových cirkevných zborov a pôsobenia samostatnej cirkvi s akcentom na reformáciu Dr. Martina Luthera. Na tomto mieste sa ukazuje aké pravdivé sú slová autora knihy Prísloví 16, 3: „Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria.“ Bez Božej pomoci, Jeho prítomnosti v Slove a sviatostiach, bez Jeho požehnania a vedenia by boli márne naše úmysly a zámery. ECAV v ČR po svojom znovuobnovení pôsobí už 25. rok. Možno to nie je veľké výročie, ale určite je za čím sa obzrieť, pripomenúť si dôležité udalosti. Prajem vám všetkým, aby to nebol len rok výročí, ale aby to, čo spoločne pripravíme a prežijeme nás všetkých povzbudzovalo vo viere v nášho Trojjediného Boha s ktorého pomocou môžeme rátať, lebo On je verný. Prajem nám všetkým, aby nás tieto výročia viedli ku vzájomnej spolupráci, vzájomnému povzbudzovaniu vo viere a tak aj napĺňaniu nášho spoločného poslania, ktoré sme prijali od Pána Ježiša a to šíriť evanjelium v tejto spoločnosti. Môžeme to konať ako bratia a sestry žijúci v jednom dome a jednej rodine našej cirkvi s vedomím, že ak v Hospodina zložíme svoje diela On dá svoje požehnanie.

Praha 9.1.2018
Marián Čop – superintendent ECAV v ČR