Návšteva CS ECAV v Plzni

V 1. nedeľu po sv. Trojici sa uskutočnila návšteva superintendenta ECAV v ČR v Církevním sboru ECAV Plzeň. Služby Božie sa uskutočnili v riadnom čase o 18:00 v kostole U Ježíška, kde sa plzeňský cirkevný zbor pravidelne schádza k službám Božím tak v nedeľu ako aj v pondelok o 18°° hodine. Prítomných privítal domáci brat farár, Tomáš Matouš Živný, ktorý viedol služby Božie. Brat superintendent poslúžil zvesťou Božieho slova na základe textu Skutky apoštolov 8, 26 – 39, kde zdôraznil, že Písmo sväté je vzácnym duchovným pokrmom pre cirkev, cirkevný zbor aj jednotlivca. Je však tiež potrebné nie len Písmo čítať ale aj túžiť po pochopení, ktoré vedie k rozhodnutiu nasledovať Krista. Toto rozhodnutie vyžaduje ale aj vyznanie viery.

Po službách Božích sa uskutočnilo avízované stretnutie s členmi ale aj sympatizantmi cirkevného zboru, ktoré otvorilo diskusiu o aktuálnych problémoch života zboru, ktorá bude pokračovať, aby priniesla možnosti riešenia do budúcnosti.

Marián Čop