Životní jubileum Rev. Jaroslava Kratku

Na zasedání konzistoria ECAV v ČR ve středu 14.06.2017 bylo popřáno bratru faráři Jaroslavu Kratkovi mnoho Božího požehnání a další úspěšné práce při příležitosti životního jubilea, kterého se, z Boží milosti, v tomto týdnu dožívá. Slova ze Žalmu 84 jako přání přednesl bratr superintedent ECAV v ČR Marián Čop: „... vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe!“

Přejeme tedy do Brna bratru faráři Kratkovi mnoho sil a Boží podpory, aby se mu i nadále dařilo pracovat ve prospěch a na slávu jména našeho Pána!